Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

— Komu: Alpcon s.r.o., so sídlom Rudohorská 33, 97411, Banská Bystrica, IČO 55 232 582, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 45709/S,  e-mail istok@alpcon.sk, telefónne číslo 0915818158— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............    

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............    

  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............    

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............    

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............    

— Dátum ..............    

(*) Nehodiace sa prečiarknite.